Gemeinwohl-Ökonomie (икономика за общото благо): алтернативен икономически модел?


Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) /икономика за общото благо/ е замислена като алтернативен икономически модел за настоящата либерална пазарна икономика. Service Gärtner (градинарско обслужване), една дъщерно предприятие на Energiepflanzen.com би искало да представи едно изложение на тематиката: какви са причините, кое е накарало Servicegärtner да споделят опита си, който ги е довел толкова далеч.

Причините или едно изложение на икономиката за общото благо

Тя представя един алтернативен икономически модел и е изградена на база стимулиращите общото благо стойности. Тя подпомага промени, които протичат по посока устойчиво развитие, справедливост и демокрация. Нейната цел е осигуряване на добър живот за всички живи същества и земята.

Energiepflanzen, Impressionen Weiden

Енергийни растения, импресии от върби

Икономиката за общото благо (GWÖ) се отнася не само за предприятия или училища. Общините, асоциациите и дори частните лица могат да допринесат много за общото благо. Например има отделен тест за всеки от нас. Принципно се оценява какъв принос има човек за общото благо.

Икономически, политически и социално се определят импулси, респ. се обработва:

Икономика: тук моделът е еднакво валиден за всички, незавимо дали става въпрос за предприятие, община или училище. Без значение е също и големината и правната форма.

При политиката се иска обсъждането на законодателните промени за тази икономическа система. Политиката трябва да помогне за определянето на стандартите по отношение на човешкото достойнство, равенство, солидарност, справедливост, участие при вземане на решения и устойчивост.

В обществото трябва да се увеличи осведомеността. Движението търси мрежа с подобни инициативи. Освен това, към важните точки се отнасят самочувствието и куража.

Как биха могли ценностите на икономиката за общото благо да се приложат в ежедневието?

Тук на помощ идва матрицата за общото благо. При нея са установени критерии, чрез които се оценява с помощта на точкова система. За предприятието се създава един баланс за общото благо или първичен доклад. Извършва се самостоятелна оценка, накрая балансът, респ. докладът се проверява от външни лица. След това той може или трябва да се публикува, за да се отговори на изискването за прозрачност. За частните лица е по-лесно при самостоятелния тест: това е един Excel списък с въпроси за личното поведение по отношение на общото благо. Тук се използва за обработка същата точкова система. Накрая на база оценката те виждат своето „WIR-съзнание“, което стимулира несъмнено към разсъждение!

Дългосрочната цел е даването на юридически ползи на предприятията за общото благо: например по-добри условия за заеми, намалена данъчна тежест, предимство при възлагането на обществени поръчки, улесняване на (международната) търговия. В допълнение, в идеален случай печалбите не се разпределят към външни лица, а остават в компанията и я правят по-силна. Стремежът към икономически растеж трябва да изчезне, творчеството и сътрудничеството се насърчават повече от предприемачите, животът е изпълнен и търговията е справедлива. Практиката ще покаже дали действително ще се получи така.

При тази икономическа форма се решава по демократичен начин, всеки се насърчава да въведе своите идеи. В дългосрочен план икономиката за общото благо трябва да бъде заложена в Конституцията.

Защо една алтернативна икономика?

Енергийни растения, електрически автомобили BMWi3 и Mitsubishi i-MiEV

BMWi3 и Mitsubishi i-MiEV

Corporate Social Responsibility (CSR)/Корпоративната социална отговорност/ (КСО), опазването на околната среда, насърчаване на служителите, един уважителен подход, независимо дали със служителите, клиентите, колегите или доставчиците. Всичко това е основна част от създаването на предприятието на Service Gärtner. Като предприятие в климатичен съюз бяха направени първите стъпки, които бяха последвани от първия автомобил с природен газ и през 2013 г. едно голямо преобразуване на автомобилния парк. В същото време, хартията в офиса не замърсява околната среда и предприятието познава своите емисии на CO2. Икономиката за общото благо беше следващата логична стъпка, за да направи търговията по-прозрачна.

Какъв беше опита на Service Gärtner?

Тъй като човек трябва да се занимава интензивно с компанията си, е ясно от самото начало, че създаването на баланс или доклад изисква много интензивно време. За помощ служат срещите на регионалните групи и наръчника с много съвети, обяснения на въпросите и положителни примери, които в практиката функционират вече прекрасно.
За отделните критерии се дават точки – това не е толкова лесно, защото как човек може да оцени собственат си компания? Цялото това нещо е процес learning by doing (учене чрез правене)!

Еуфорично като оформящите градини градинири Service Gärtner искаше веднага да започне с изготвянето на баланс. Всички документи бяха изтеглени и работата започна. Бяха посетени срещи от енергийния кръг, те бяха много благотворни. Но срещите отнеха много време и това не винаги пасваше към градинарския работен ден. За това голяма част бе изготвена самостоятелно и се получиха добри резултати. Въпреки това, се оказа, че голяма част е твърде малко разработена, при някои въпроси липсваше отговор или доказателство – разочарованието беше голямо и почти една година не беше работено върху това. През следващата година беше създаден доклад за първи път (прост вариант), той се провери от външни лица и се публикува на интернет страницата. Може да се получи вече добър преглед на това, което Service Gärtner прави и къде може да се подобри. В същото време наръчникът беше проучен и чрез негова помощ се подготви баланса за 2014 г. – през пролетта на следващата година, нашата дъщерна компания може да публикува своя първи „голям“ баланс!

На написалите баланса за общото благо им дойдоха наум също и тези мисли:

Вероятно GWÖ не е подходяща за всички фирми. В негативните критерии има някои точки, от които се изисква много към едно или друго предприятие. Като пример може да бъде спомената ядрената енергия: тя попада при продуктите, които са човешки недостойни и се счита за отрицателна. 200 минусови точки могат да бъдат намерени тук. Поради това дружеството трябва да инвестира екстремно по отношение на безопасността или равенството или в други положителни критерии, за да получи разумна добра оценка.

За GWÖ има разбира се и критични гласове: напр. фондацията Юлиус Рааб по по отношение на темата

Енергийните върбови растения в детайл

Енергийни растения-върбови импресии

се изказа многократно: веднъж в „Удар в нашето благосъстояние?“ и по-нататък едно критично разглеждане на д-р Рене Шмидпетер. Те показват негативните аспекти на този икономически модел, респ. някои подходи трябва да бъдат преразгледани – споменати са отчуждаване, ограничаване на свободата на индивидите. Дори се представя достигането на диктатура – доколкото тя не трябва да дойде = пътят за достигането на тази икономическа форма по целия е все още далеч.

Какво допринася създаването на един баланс за общото благо?

На първо място визуализация на това, което фирмата прави. Във вътршен аспект се говори доста за това, но  всъщност по-голямата част остава вътре в предприятието. Много по-интересно би било е споделянето на други виждания, обсъждането и да се направи собствената търговия прозрачна.

Разбира се, такъв баланс показва, къде биха могли да се направят подобрения. Стандартите на матрицата са сравнително високи, но стъпка по стъпка се достига целта. В момента това не е целта на предмета,  че човек да е перфектен във всичко още от самото начало – годишното подобрение има повече смисъл.

 


Comments are closed.