Detaljne informacije o Miskantusu, kineskoj trsci ili slonovoj travi

Miscanthus giganteus Detail

Miskantus giganteus detalj

Miskantus giganteus - jedna od najzanimljivijih energetskih biljki  našeg vremena, i to uz minimalno angažovanje i ogromne prinose.  U daljem tekstu, želimo da vam ponudimo sve informacije o ovoj „džambo travi“, koje su vam potrebne za uspešnu sadnju Miskantusa.

Mimo toga, rado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja koja možete poslati putem elekronske pošte na info@energiepflanzen.com ili nas jednostavno nazovite. U svakom slučaju, rado Vas pozivamo da posetite, uz prethodnu najavu, neko od naših polja slonove trave!

nazad na početnu stranu

Zemljište i klima za kinesku trsku

Za gajenje slonove trave najbolje zemljište je humusna ilovača dobro snabdevena vodom. Neprikladna su teška zemljišta i ona koja teže ka zgušnjavanju. Zemljište treba da bude vlažno, ali bez ustajale vode do otprilike 1 m dubine (pH-vrednost 5−8). Korov sa razgranatim korenjem ne sme da ima dominantnu ulogu. Sadnja Miskantusa/kineske trske na zemljištima koja su pogodna i za (žitarice-) kukuruz sa indeksom zemljišta iznad 60 doneće odlične prinose, ali i slabija zemljišta pružaju zadovoljavajuće rezultate.

Bujnost i rast Miskantusa zavisi, pored kvaliteta zemljišta, i u velikoj meri od količine i ravnomernosti padavina do otprilike sredine septembra. Idealna količina padavina je 700 do 900 mm, dobro raspoređena u periodu vegetacije. Pri manjoj količini padavina mogu se smanjiti prinosi, pri čemu se 500 mm smatra minimumom. Nakon dužeg sušnog perioda dolazi do prestanka rasta uz delimično opadanje lišća. Rast se nastavlja ako uslede padavine ili se izvrši navodnjavanje.

Miscanthus, Elefantengras, Chinaschilf, Chinagras

Polje Miskantusa u Oberhofen-u, Austrija

Prosečna godišnja temperatura bi trebala biti iznad 7° C , bolje bi bilo  8,5° C. Ne preporučuju se mesta koja imaju suva leta. Sadnja na mestima preko 700 do 800 m visine, kao i u oblastima bogatim snegom je problematična. Niske temperature imaju negativan uticaj na rast mladih biljki.

Padine koje gledaju na sever i doline koje zadržavaju hladnoću, kao i lokacije koje su sklone kasnim mrazevima, nisu pogodne za uzgoj. Lišće mladih izdanaka izumire na temperaturi ispod −5° C, ali obično kasnije ponovo izbije. Za dobro prezimljavanje rizoma u oblastima sa veoma niskim temperaturama od koristi je zatvoreni snežni pokrivač.

nazad na početnu stranu

Pripreme za sadnju Miskantusa/slonove trave

Prilikom pripreme za sadnju, potrebno je njivu u jesen uzorati najmanje 20 cm duboko. Treba voditi računa o tome, da ne ostanu veće organske mase od prethodne kulture, jer azot koji se oslobađa usporiće zreljenje u jesen. Jednogodišnje biljke Miskantusa počinju u jesen prilično kasno sa skladištenjem hranljivih materija u rizome, tako da je oslabljena otpornost na mraz ukoliko dođe do jakog rasta, prvenstveno u jesen.

nazad na početnu stranu

Sadni materijal: Miskantus- rizomi

Miscanthus Rhizome

Miskantus rizomi

Prilikom kupovine obratiti pažnju na zdravo, čvrsto tkivo! Zasečena odn. rascepljena mesta treba da budu beličaste, svetle boje. Rizomi, koje nabavite kod nas, su otprilike 7-15 cm dugački i imaju često 4 ili više dobro razvijena izdanka. Žetva a potom i ručno sortiranje obavlja se po pravilu u istom danu, a privremeno skladištenje vrši se u hladnom i mračnom prostoru, u plastičnim džakovima, bez gubitka na kvalitetu.

Miskantus/slonova trava-sađenje

Rizomi su veoma osetljivi na isušivanje, zato bi ih po mogućstvu trebalo odmah nakon raspakivanja zasaditi (vreme sadnje: sredina aprila do najkasnije sredine maja). Optimalna temperatura zemljišta za sadnju je 10° C. Pri preranom zasađivanu postoji rizik od kasnih mrazeva, kod kasne sadnje postoji rizik od suše odnosno toplote. Rastojanje među sadnicama iznosi 1 x 1 m = 10.000 biljki/ha.
U pogledu žetve, preporučuje se, po mogućstvu, površine   oblikovati  pravougaono kako bi bile lakše dostupne teškim mašinama za žetvu. Teško pristupačne površine otežavaju žetvu i zato su znatno veći troškovi mašina. Od otprilike 2 hektara značajno se smanjuju troškovi žetve.

Rizomi se sade na dubinu od oko 4 cm u lakom zemljištu, i na oko 8 cm dubine u teškom zemljištu. Sadnja je najisplatljivija sa starom, prepravljenom mašinom za sadnju krompira. Pri tome se lula zameni plastičnom cevi prečnika od oko 15-20 cm. Za uspešan rast važno je ispravno završiti sadnju, zbog toga su bitni valjci na sadilici. Dodatno bi trebalo površinu povaljati i po potrebi zaliti.

nazad na početnu stranu

Održavanje i biljna zaštita Miskantusa/kineske trave

Elefantengras-Wurzel nach ca 5 Wochen, ungenuegende Unkrautbekaempfung!

Koren slonove trave posle otprilike 5 nedelja, nedovoljno suzbijanje korova!

U prvoj godini je istrebljivanje korova, pored kvaliteta i svežine   rizoma, odlučujući faktor za uspešnu sadnju. Nakon druge godine može se očekivati žetva od oko 30% od punog prinosa. U trećoj godini sledi prva puna žetva i od tog trenutka se može obaviti neznatno đubrenje.
Za uklanjanje korova su dozvoljeni „Callisto“ i „Harmony“ (sredstva za kukuruz). Kao alternativa za upotrebu pesticida pouzdanim se pokazalo okopavanje motikom i pažljiva obrada kultivatorom. Kod mehaničkog uklanjanja korova u prvoj godini obično je potrebno tri puta okopati između biljki.
Napadi biljnih bolesti i štetočina su neznatni, odn. još uvek malo poznati, ali su na zemljištima sa ustajalom vodom ili oslabljenom usevu mogući.

Đubrenje Miskantusa/slonove trave


Pošto se od sredine septembra većina apsorbovanih hranljivih materija i stvorenih asimilata vraća u rizome, potrebno je samo neznatno đubrenje. Opalo lišće ostaje kao biljni pokrivač na njivi. Zbog nepostojanja stvaranja semena i ploda, potreba za hranljivim materijama je znatno niža nego kod sličnih poljoprivrednih kultura.

Đubrenje azotom se preporučuje najranije od 2. godine, ali se ova kultura može realizovati i bez ikakvog đubrenja. Na dobrim lokacijama je ovo korisno tek nakon 8./9. godine. Generalno se preporučuje đubrenje odmah nakon žetve (april/maj). U tu svrhu se može voziti po njivi sa rasipačem za đubrivo.
Vrste đubriva:

  • Kalijum: U prvim godinama je moguće i preporučljivo posipanje reciklažnog pepela po površini
  • Osoka: Principijelno se ne savetuje đubrenje osokom, ako baš želite, onda samo u malim količinama.
  • Azotno đubrivo: Ovo đubrivo deluje i u malim količinama na količinu prinosa. Često se može sa samo 60 kg N/ha iscrpiti potencijal prinosa (mineralno đubrenje), ipak maksimalno sa 100 kg N/ha/a.

nazad na početnu stranu

Miscanthus

Polje Miskantusa

Trajanje korišćenja Miskantusa

Trajnost kulture: oko 25 godina

Osnivanje: 1−2 perioda vegetacije faza glavne upotrebe: 20−25 perioda vegetacije faza ponovnog korišćenja: 5−10 perioda vegetacije

U trećoj godini su biljke 3 m visoke, kada se i postižu prvi puni prinosi. Maksimalni prinosi se postižu u 6. i 7. godini, od tada se prinosi održavaju na konstantnom nivou.

nazad na početnu stranu

Kineska trava- skladištenje (padanje/savijanje)

To se dešava kada prerano padne sneg, to znači dok lišće još nije opalo. Kod još mladih biljki mogu se stabljike nakon otapanja ponovo uspraviti, kod starijih lome se na oko 40-50 cm iznad zemlje. Kod jako zbijenih useva lišće ne može da otpadne.

Prilikom sitnjenja stvara se znatna količina prašine i srazmerno tome, lošiji je (povećan sadržaj silicijuma!) i kvalitet iverja (karakteristike tokom zreljenja). Naslage smanjuju i brzinu kretanja berača, što dovodi do blagog povećanja troškova žetve.
nazad na početnu stranu

Ponašanje slonove trave u toku zreljenja

Od kraja septembra se skladište rezervne materije u sistem rizoma, posebno u septembru i oktobru. Zato se sadnja u jesen ne preporučuje, jer je biljka Miskantus po pravilu potpuno zrela tek u decembru.

nazad na početnu stranu

Miskantus-prinosi

Prihodi su pod veoma jakim uticajem kvaliteta zemljišta, vodosnabdevanja i temperature lokacije.

Prinosi suve mase (SM-prinosi/atro tona*):

Miscanthus/Elefantengras/Chinagras/Chinaschilf Hackgut/Hächselgut

Iseckana slonova trava

• 4.000−7.000 kg/ha u 2. godini

• 12.000−20.000 kg/ha od 3. godine

Ukoliko je sadržaj vode 14%, može se računati sa prosečnim prinosom od 19.000 kg/ha (na zemljištima pogodnim i za kukuruz).

* 1 atro tona odgovara 10−12 m³ drvenog iverja (kapacitet skladišta!).

nazad na početnu stranu

 

Žetva slonove trave/Miskantusa

Termin i tehnika zavise od upotrebe odn. namene useva! Kao vreme za žetvu se najbolje pokazao period od novembra do početka maja, najčešće je idealno aprilu. Povoljno bi bilo sunčano vreme nedelju dana pred žetvu. Sadržaj vode bi trebao da bude veoma nizak (10-20 %), pošto se kod većeg sadržaja vlage (>20 %) može računati sa zagrevanjem i stvaranjem buđi u iverju.

Maishächsler für Miscanthus/Elefantengras-Ernte

Berač kukuruza za žetvu miskantusa

Iverje se po pravilu može dobro uskladišti. Preduslov za odgovarajući kvalitet iverja je tehnika žetve i korišćenje kvalitetnih noževa. Mimo toga, odlučujuće je da ima dovoljno materijala za ubiranje – preporučuje se visina košenja od 10 do 15 cm. Dužina iverja treba da iznosi 2-3 cm, pri čemu masu koja će biti skladištena treba iseckati poprečno od smera skladištenja.

Druga opcija je presovanje u velike bale, koje velika postrojenja za grejanje mogu da koriste i u celom komadu za sagorevanje. Mi smo već imali uspešne pokušaje sa presovanim balama za silose.
nazad na početnu stranu

Iskorenjavanje polja Miskantusa/slonove trave

Po mogućstvu se obrada obavlja odmah nakon žetve sa dubokim plugom. Nakon toka se rizomi freziraju, tako da biljke izumire zbog isušivanja. Ponovo proklijale rizome poprskati herbicidom “Roundup” kada stabljike dostignu visinu od 20 do 40 cm. Kasniji izdanci se moraju selektivno obraditi (2. do 4. godine). Radi stvaranja  odgovarajuće konkurencije, treba zasaditi biljku koja iscrpljuje dosta azota sa jakom nadzemnom masom. Sa prvom sledećom regularnom kulturom može se računati na jesen.

nazad na početnu stranu

Korišćenje Miskantusa

Raznovrsnost slonove trave se ogleda naravno i prvenstveno u beskrajnim mogućnostima korišćenja Miskantusa. Svaki vlasnik bašte zna šta je „malč“ (iseckano drvo veličine 1-3 cm). Neki ga vole, neki ga formalno ne mirišu. Ovde Miskantus predstavlja jeftiniju, domaću i šta više vrlo zgodnu zamenu za uobičajeni malč. Ovaj malč je izuzetno izdržljiv i u poređenju sa običnim malčem potrebne su manje količine. Osim toga iverje Miskantusa se koristi i kao izolaciono sredstvo odn. kao dodatak građevinskim materijalima (u Švajcarskoj postoji za to nekoliko dobrih primera), za proizvodnju lajsni u (auto-) industriji ili u baštovanstvu.

Ali trenutno se ubedljivo najveći deo Miskantusa svakako koristi za ogrev. Da li u rastresitom stanju, kao Miskantus-kuglice ili Miskantus-briketi, slonova trava se sve više i više posmatra kao zamena drveta direkno sa njive. Visoke vrednosti silicijuma i hlora, koje su u prošlosti  kod konvencionalnih peći pravile  probleme zbog naslaga čađi, se sve više i više eliminišu odn. od strane proizvođača peći su tehnički bolje rešene. Kao primesa od 30-50 % već je i u prošlosti dobro funkcionisalo, neke peći za čisto sagorevanje nude (po mišljenju tih proizvođača) firme Hargassner, Heizomat, Frohling, ETA, Biokompakt ili Guntamatik.

Sledeća istaknuta mogućnost upotrebe Miskantusa je korišćenje kao prostirka za konje i male životinje. Mali dodatak ulja sprečava stvaranje prašine, na koju  su se u početku često žalili. Slama miskantusa ima veću moć upijanja od normalne slame i može se, što je verovatno najveća prednost, posle upotrebe ponovo koristiti  za đubrenje njive.

U narednom filmu ćemo Vam pokazati dva “Best-Practice-primera” iz Gornje Austrije za eksploataciju Miskantusa:


nazad na početnu stranu
Izvori: Lična iskustva, seminari i predavanja kao i Poljoprivredna Komora Austrije

Energetske biljke povoljno kupiti preko interneta

Onlajn prodavnica